หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรัชนิยา มากมี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
โทร : 0966647259
นางสาววีระนุช อินทปัติ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 0800301345
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรัชดาภรณ์ ผุดผ่อง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819712950


นายเทิดศักดิ์ แก้วนิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0871943583


นางสาวรัชนิยา มากมี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0966647259