หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจในการบริการและทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นภายในตำบลของเราต่อไป
 
 เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 
 
   
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 193 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
 
   
 
-ราคากลาง- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 65 
 
   
 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
   
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
แจ้งยุติโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3019 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 111 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (ด่วนมาก) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3138 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพทางภายนอก สมศ. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 (ด่วนที่สุด) [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
แจ้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 111 
 
   
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 80 


-VDO วิดิทัศน์- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 74 
     
 
 
 

 
   
อบต.ท่าโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.หนองขาหย่าง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
   
อบต.น้ำซึม ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ต.น้ำซึม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าผาก ตำบลห้วย [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงรัชกาลที่ 10 ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562ไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งพง โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
       
 

 
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 200  ตอบ 0  
 
 
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล

หุบป่าตาด


 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งนางาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต

 
 
 
       
 
 สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
จำนวนผู้เข้าชม 295,294 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม