หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งนางาม
" ประชาราษฎร์สุขสรรค์
เกษตรกรรมยั่งยืน
ยืนหยัดธรรมาภิบาล "
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทุ่งนางาม
หุบป่าตาด
เขาปลาร้า
ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์เขาปลาร้า
ศาสนสถานในตำบลทุ่งนางาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจในการบริการและทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นภายในตำบลของเราต่อไป
 
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 135 
 
   
 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 76  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 126  
 
   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ เดือน ธันวาคม 62 (ด่วนมาก) [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 134 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2562 (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 131 
การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด่วนที่สุด [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 124 
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 74 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 208 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 162 
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 189 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอหนองขาหย่าง [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 187 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2563 ที่ อน 0023.3/ว 31 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้างแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 452 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 127 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 496 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ก.พ.63) (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 56 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 28 
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
 
   
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 124 


-VDO วิดิทัศน์- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 141 
     
 
 
 

 
   
อบต.เนินแจง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 79 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงกา [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย โครงการจัดขบวนแห่นาคงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 256 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 
 

 
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 2262  ตอบ 0  
 
 
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล

หุบป่าตาด


 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งนางาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต

 
 
 
       
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-510-981 โทรสาร : 056-510-982
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,024,798 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม