หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งนางาม
" ประชาราษฎร์สุขสรรค์
เกษตรกรรมยั่งยืน
ยืนหยัดธรรมาภิบาล "
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทุ่งนางาม
หุบป่าตาด
เขาปลาร้า
ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์เขาปลาร้า
ศาสนสถานในตำบลทุ่งนางาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจในการบริการและทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนา
ท้องถิ่นภายในตำบลของเราต่อไป
 
เว็บไซต์ อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ
 
 
   
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 381 
 
   
 
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 335  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 165  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 375  
 
   
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย. 64) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย. 64) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
การรายงานหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอั่นเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ Clusters เทสบาลเมืองอุทัยธานี [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลข่าวสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
     
 
 
 

 
   
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งนางาม วันที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2564​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามได้ดำเนินการส่งผู้ติดเช [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ์วัดน้ำวิ่งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ โดยสมาชิก​ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองการุ้ง วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 

 
ตัดไม้ (27 พ.ค. 2564)    อ่าน 61  ตอบ 1  
สอบถามค่ะ (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 117  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 
 ผลิตภัณฑ์ในตำบล

หุบป่าตาด


 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งนางาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต

 
 
 
       
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-510-981 โทรสาร : 056-510-982
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
จำนวนผู้เข้าชม 6,197,428 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม