หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมตำบลทุ่งนางามเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอบ้านไร่ ผู้นำชุมชนในสมัยนั้นเห็นว่า ระยะห่างไกลจึงขอแยกจาก
อำเภอบ้านไร่มาขึ้นกับเขตปกครองของตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกจาก ตำบลป่าอ้อมาก่อตั้งเป็นตำบลทุ่งนางามมีจำนวน 8 หมู่บ้าน ในปี 2540-ปัจจุบัน ได้แยกหมู่บ้านรวม 12 หมู่บ้าน เดิมชื่อว่าบ้านสี่แยกน้ำวิ่ง และหมู่บ้านได้ส่งสาวงามเข้าประกวดในงานประจำปี อำเภอบ้านไร่และ ได้รับรางวัลจึงเปลี่ยนเป็น บ้านทุ่งนางงาม
ภายหลังนางงามได้ไปทำงานในพระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อนางงามเดินทางไปอยู่เมืองหลวง ทางกรรมการหมู่บ้านจึงเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่หมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านทุ่งนางามหรือตำบลทุ่งนางามจนปัจจุบัน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เดิมเป็นสภาตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542 มีผลให้สภาตำบลทุ่งนางาม
แปรสภาพเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ตั้งแต่วันที่ 11สิงหาคม 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า “ อบต. ” มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอเมืองอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสักประมาณ 16 กิโลเมต มีเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,000ไร่
 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี