หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2562
 
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมตำบลทุ่งนางามเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอบ้านไร่ ผู้นำชุมชนในสมัยนั้นเห็นว่า ระยะห่างไกลจึงขอแยกจาก
อำเภอบ้านไร่มาขึ้นกับเขตปกครองของตำบลป่าอ้อ อ.ลานสัก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกจาก ตำบลป่าอ้อมาก่อตั้งเป็นตำบลทุ่งนางามมีจำนวน 8 หมู่บ้าน ในปี 2540-ปัจจุบัน ได้แยกหมู่บ้านรวม 12 หมู่บ้าน เดิมชื่อว่าบ้านสี่แยกน้ำวิ่ง และหมู่บ้านได้ส่งสาวงามเข้าประกวดในงานประจำปี อำเภอบ้านไร่และ ได้รับรางวัลจึงเปลี่ยนเป็น บ้านทุ่งนางงาม
ภายหลังนางงามได้ไปทำงานในพระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อนางงามเดินทางไปอยู่เมืองหลวง ทางกรรมการหมู่บ้านจึงเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่หมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านทุ่งนางามหรือตำบลทุ่งนางามจนปัจจุบัน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เดิมเป็นสภาตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2542 และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2542 มีผลให้สภาตำบลทุ่งนางาม
แปรสภาพเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ตั้งแต่วันที่ 11สิงหาคม 2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า “ อบต. ” มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอเมืองอุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานสักประมาณ 16 กิโลเมต มีเนื้อที่ประมาณ 144 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 90,000ไร่
 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
 
 

 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งนางามโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชผักผลไม้ รวมทั้งปลูกพืชไร่ พืชสวนเช่น อ้อย มันสำปะหลัง และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้อยและมันสำปะหลัง ที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับในพื้นที่มีสถานที่รับซื้อ และลานตากพืชผลทางเกษตรจำนวนหลายแห่ง จึงทำให้เกษตรกรปลูกผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลทุ่งนางาม แบ่งออกเป็น
3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อนเริ่มตั่งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายนประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน

ฤดูหนาวเริ่มตั่งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ในเดือนธันวาคม ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส
 
 
       

เกษตรกรรม ร้อยละ 36.70
 
ทำนา ร้อยละ 16.19
 
ทำไร่ ร้อยละ 18.55
 
ทำสวน ร้อยละ 1.96

รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 24.60

กำลังศึกษา ร้อยละ 20.89

ไม่มีอาชีพ ร้อยละ 8.74

ค้าขาย ร้อยละ 4.25

พนักงานของรัฐ/บริษัท ร้อยละ 2.02
 
รับราชการ ร้อยละ 1.42
 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.1
 
บริษัท ร้อยละ 0.43

อาชีพอื่นๆ ร้อยละ 1.96

ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.76

เกษตร ร้อยละ 0.10
 
ประมง ร้อยละ 0.05
 
ปศุสัตว์ ร้อยละ 0.05
ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับอำเภอ ปี 2561
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,433 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,629 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82

หญิง จำนวน 3,804 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,339 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 464.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดินแดง 194 224 418 144  
2   บ้านห้วยโศก 392 428 820 245
  3   บ้านชายเขา 336 345 681 234  
4   บ้านนิคมสามัคคี 396 438 834 314
  5   บ้านการอดบ่วง 296 304 600 166  
6   บ้านหนองผักบุ้ง 295 306 601 193
  7   บ้านน้ำวิ่ง 396 401 797 263  
8   บ้านทุ่งนางาม 290 306 596 189
  9   บ้านบุ่งฝาง 215 233 448 135  
10   บ้านศรีบุญเรือง 207 210 417 127
  11   บ้านประชาสุขสรรค์ 303 278 581 165  
12   บ้านทุ่งเศรษฐี 309 331 640 164
    รวม 3,629 3,804 7,433 2,339
 

 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทรศัพท์ : 056-510-981 โทรสาร : 056-510-982
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม
จำนวนผู้เข้าชม 14,643,345 เริ่มนับ 4 ก.พ. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10